Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ sáu - 12/02/2016 22:54
Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Diễn Châu đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong cộng đồng dân cư về huy động nguồn vốn, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
       Tính đến tháng 12 năm 2015, toàn huyện Diễn Châu đạt 613 tiêu chí, tăng 368 tiêu chí (bình quân 9.7 tiêu chí/xã) so với năm 2010. Có 14/38 xã bằng 36.84 % số xã trên toàn huyện đã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, đưa Diễn Châu trở thành huyện dẫn đầu trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh. Trong 24 xã còn lại có 3 xã đạt 17 tiêu chí; 5 xã đạt 16 tiêu chí; 2 xã đạt 15 tiêu chí; 9 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 12 tiêu chí, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ đạt chuẩn nhóm tiêu chí cơ bản (thu nhập, việc làm, hộ nghèo, môi trường).
          Tuy nhiên, sau 5 năm (2010-2015) thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện ở các xã, ngành còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm. Điều này thể hiện ở chỗ tiến độ thực hiện các tiêu chí của một số xã trong 14 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 còn chậm, đời sống người dân đã được nâng lên nhưng chưa thật sự vững chắc, 21/38 xã tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn chuẩn; 10/38 xã chưa đạt tiêu chí về văn hóa, 9/38 xã chưa đạt tiêu chí về thủy lợi; 22/38 xã chưa đạt tiêu chí về giao thông; 10/38 xã chưa đạt tiêu chí về y tế. Nguồn lực huy động vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của mục tiêu, nhiệm vụ trong khi ngân sách nhà nước cấp trên đầu tư hạn chế.
        Huyện Diễn Châu phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới với chỉ tiêu cụ thể là: có số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới là 29 xã (chiếm 75%); 9 xã (chiếm 25%), còn lại phải đảm bảo có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới trong đó phải có 2 tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, các tiêu chí khác phải đạt từ 70% trở lên.
Qua khảo sát, nghiên cứu thực tế, chúng tôi thấy toàn huyện đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào với những cách làm sáng tạo, hiệu quả và là tiền đề rất quan trọng cho những năm tới. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những khó khăn, bất cập đang đặt ra. Theo chúng tôi, để tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Diễn Châu được tốt hơn, có thể tham khảo các giải pháp cơ bản sau đây:
       Một là, đối với huyện, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới tích cực tham mưu giúp ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chương trình, thường xuyên theo dõi, tổng hợp và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới. 
        Hai là, các phòng, các ngành cấp huyện cần tích cực vào cuộc để thực hiện xây dựng nông thôn mới theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Cụ thể như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, chỉ đạo chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012. Hướng dẫn, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường công tác khuyến nông; đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; đẩy mạnh việc áp dụng các máy móc để cơ giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống. Tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy liên kết giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn. Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập. Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện kế hoạch chương trình nông thôn mới, qua đó, cân đối và phân bổ ngân sách cho chương trình thuộc nguồn vốn ngân sách để thực hiện kế hoạch hàng năm. Hướng dẫn chỉ đạo và tạo môi trường thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Chủ trì, phối hợp với ban chỉ đạo, tham mưu để UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện tăng tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để lại cho ngân sách xã thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới. Đài Phát thanh truyền hình huyện thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng nông thôn mới, thông tin các mô hình, kinh nghiệm, các khó khăn, vướng mắc của người dân và tổ chức trong quá trình xây dựng nông thôn mới mới… Tương tự như vậy, Phòng Công thương, Phòng Văn hóa, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ chuyện môn của mình để thực hiện các tiêu chí.    
        Ba là, các ban của Đảng ở huyện cũng đồng thời tích cực vào cuộc để tạo sự cộng hưởng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ban Tổ chức huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác đảng viên, tổ chức đảng cơ sở để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, đạt yêu cầu tiêu chí số 18. Ban Tuyên giáo huyện ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền, đưa tin kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới theo kế hoạch được giao của từng lĩnh vực, từng địa phương, đồng thời phổ biến chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng nông thôn mới; các điển hình tiên tiến, các mô hình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo động lực để các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. 
        Bốn là, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã cần đẩy mạnh việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã. Tổ chức và tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt động thực thi các dự án đầu tư, tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế, chính sách, phương pháp, quyền lợi, nghĩa vụ của người dân và cộng đồng thôn xóm. Phát động phong trào thi đua giữa các xóm, các hộ trong việc xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các hộ nghèo và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo. Hướng dẫn thực hiện tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các nhóm quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu, bàn giao, hướng dẫn xây dựng hương ước, nội quy phát triển nông thôn.
       Năm là, đối với các xã và các xóm trong xã cần phải tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức chính trị xã hội tích cực tham gia vào phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và phát động hội viên tích cực tham gia một cách sáng tạo, chủ động, quyết liệt. Các tổ chức chính trị xã hội góp phần giám sát quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, qua đó cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các tổ chức này phải có kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, không giao việc chung chung để có người chịu trách nhiệm thực hiện. Đặc biệt, người cán bộ lãnh đạo cần phải thực sự nêu gương trong việc thực hiện trách nhiệm của công dân trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
       Sáu là, đối với những xã đã được công nhận xã nông thôn mới, cần phải có kế hoạch để giữ vững các tiêu chí (nếu không quyết tâm giữ vững thì một số tiêu chí qua thời gian có thể lại không đạt được như ban đầu như tiêu chí thu nhập, tiêu chí về hệ thống chính trị, tiêu chí về văn hóa…), xây dựng, nâng cấp các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, để các xã đó không ngừng phát triển, tránh thỏa mãn, mất động lực phấn đấu.
       Bảy là, huyện phối hợp với các xã tổng kết kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã đã thành công về đích, trên cơ sở đó phổ biến, nhân rộng đối với các địa phương tương tự. Những địa phương khi nguồn lực khó khăn, cần thực hiện những tiêu chí dễ làm trước, những tiêu chí khó hơn làm sau. Khi chỉ còn ít tiêu chí thì việc vận động nhân dân tham gia thực hiện sẽ dễ dàng hơn. Trong quá trình thực hiện cần tạo ra các phong trào thi đua giữa các địa phương, các xóm qua việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin hiệu quả như truyền thanh, hội nghị. Để có sự ủng hộ cao, phải làm cho người dân hiểu được những lợi ích của họ, thực sự dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện các tiêu chí.
         Tám là, đối với tỉnh, khi đã có chủ trương, chính sách, đã hứa hẹn với người dân, với cơ sở thì cần phải kiên quyết thực hiện cho bằng được, nếu không khi người dân mất niềm tin thì sự ủng hộ của họ giảm sút. Những kiến nghị của người dân cần phải được giải quyết, làm rõ với tinh thần quan tâm, cầu thị. Mặt khác, để đảm bảo hiệu quả và chất lượng cao các nguồn vốn đầu tư, tỉnh nên nghiên cứu tập trung đầu tư trọng điểm theo hình thức cuốn chiếu, không chạy theo số lượng đơn thuần. 
         Với quyết tâm cao độ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và nhân dân, phát huy hiệu quả vai trò các cấp, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và từng hộ gia đình người dân, trên cơ sở những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, tin tưởng rằng công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Diễn Châu – một mảnh đất địa linh nhân kiệt, năng động, sáng tạo sẽ giành những thắng lợi to lớn, hoàn thành tốt đẹp mục tiêu trở thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020./.
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1009

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27896

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 980911