Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

VINH QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!

Thứ tư - 13/04/2016 04:46
Chúng ta tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giải phóng nhân dân khỏi kiếp nô lệ, lầm than, đưa dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên làm chủ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp người Việt Nam đã bước vào các cuộc kháng chiến trường kỳ, đánh ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã xóa bỏ nghèo nàn đưa đất nước Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, khắc ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son, một dấu ấn, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài hàng chục năm, Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam gánh trên vai sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: Lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ là một đảng cách mạng chân chính nhất, có sức hội tụ lớn nhất và đã trở thành đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình.

Với đường lối cứu nước đúng đắn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Đảng ta đã quy tụ, đoàn kết tất cả các giai tầng yêu nước trong xã hội, xây dựng lực lượng cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc. 15 năm gian khổ hy sinh, Đảng ta từng bước vận động, giáo dục quần chúng, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí đấu tranh, tinh thần quật cường dân tộc qua ba cao trào cách mạng lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945) với khí thế "trời rung, đất chuyển". Mùa thu năm 1945, nắm chắc thời cơ lịch sử, với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Dân tộc ta, nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập tự do.

Nền độc lập của nước Việt Nam mới chưa có được bao lâu, thực dân Pháp trở lại xâm lược, cả dân tộc Việt Nam đã nghe theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, lên đường kháng chiến. 9 năm trường kỳ, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên "chấn động địa cầu" lập lại hòa bình ở miền Bắc. Đất nước tạm chia cắt hai miền, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành đồng thời hai cuộc cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Khi đế quốc Mỹ đưa quân vào xâm lược ở miền Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua những thử thách cam go nhất với những chiến thắng lẫy lừng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử như một trang chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến vệ quốc trường kỳ chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954 - 1975) đã đưa dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh. Để có được độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân với những thắng lợi vĩ đại khắc ghi vào lịch sử, Đảng ta vượt qua những tổn thất, mất mát lớn. Nhiều thế hệ đảng viên đã trải qua những thử thách cực kỳ gian khổ trong nhà tù thực dân, đế quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh tụ của Ðảng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ... đã chịu đựng, vượt qua sự giam cầm hà khắc, tra tấn dã man, nhiều đảng viên đã anh dũng hy sinh. Trong những chốn "địa ngục trần gian" như Hỏa Lò, Sơn La, Côn Ðảo, Phú Quốc... với ý chí kiên cường, các đảng viên kiên trung đã biến nhà tù thành nơi rèn luyện ý chí, bản lĩnh cách mạng, thành trường học, đào tạo cán bộ... Máu đào của những chiến sĩ cách mạng thắm mãi trên lá cờ Tổ quốc, nhân dân mãi mãi khắc ghi. 

Đất nước Việt Nam thống nhất, bước sang trang sử mới, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986). Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế... đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo trong đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, Việt Nam đã nhanh chóng vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế. Độc lập chủ quyền được giữ vững, an ninh chính trị ổn định, kinh tế khởi sắc với nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân được cải thiện, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Một cuộc kiến tạo mới đang mở ra với nhiều vận hội và thách thức.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường, các nguy cơ đe dọa đất nước, đe dọa chế độ vẫn đang rình rập…, hơn lúc nào hết, Đảng Cộng sản Việt Nam cần kiên định sứ mệnh lịch sử của mình, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Mỗi đảng viên cần kiên định với lý tưởng của Đảng, tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Khi nhân dân một lòng theo Đảng, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mới vững bền, sự nghiệp cách mạng của Đảng mới thành công trọn vẹn.

Gần 85 năm thực hiện sứ mệnh lịch sử của Đảng, chúng ta có thể khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng thành công chế độ xã hội mới. Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị - xã hội nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua những thử thách cam go để đến bờ vinh quang. Chúng ta tự hào về Đảng ta, vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam!
 

 

Theo Nguyên Minh hanoimoi.com.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 895

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27782

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 980797