Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

PHONG TRÀO "3 TRÁCH NHIỆM" TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ HIỆN NAY

Thứ tư - 13/04/2016 04:31
TCCSĐT - Ra đời từ năm 2009, phong trào “3 trách nhiệm” qua 6 năm triển khai thực hiện đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ; đồng thời phát huy vai trò xung kích của cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia việc mới, việc khó của đất nước.


Trách nhiệm với bản thân, với công việc và cộng đồng

“3 trách nhiệm” được hiểu là 3 điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình. Phong trào “3 trách nhiệm” do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đứng ra tổ chức nhằm đoàn kết, tập hợp và hướng dẫn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp phải làm, nhằm rèn luyện bản thân, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức, viên chức; trong đó viên chức có 1,8 triệu người. Theo báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, số lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ có khoảng gần 1 triệu người (trong đó, đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức là 489.904 người).

Mặc dù đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trẻ còn gặp nhiều khó khăn song nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong khối công chức, viên chức cơ bản ổn định. Đa số đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, ý chí cầu thị, ham học hỏi, chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trẻ sống thiếu lý tưởng, hoài bão, lập trường tư tưởng không vững vàng, có lối sống hưởng thụ, lười lao động, dễ bị kích động, lôi kéo, sa ngã vào các tệ nạn xã hội,…

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đoàn là đội quân xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đối với thanh niên, Đoàn là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Với vai trò là bộ phận hợp thành của hệ thống chính trị ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm trong phát động các phong trào hành động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực tế trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động rất nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên. Tuy nhiên, đến trước năm 2009, vẫn chưa có một phong trào riêng biệt cho khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Chính vì vậy, năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị ban hành Hướng dẫn số 52 HD/TWĐTN, ngày 17-6-2009, về việc “Hướng dẫn triển khai phong trào 3 trách nhiệm trong cán bộ, công chức trẻ”, với ba nội dung: Trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi nghề, yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động và sáng tạo. Năm 2013, nhằm đẩy mạnh và phát huy phong trào, đồng thời có điều chỉnh kịp thời các nội dung, tiêu chí để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn số 26 HD/TWĐTN, ngày 21-10-2013, về việc “Hướng dẫn triển khai phong trào 3 trách nhiệm trong cán bộ, công chức”. Từ đó, phong trào “3 trách nhiệm” được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, góp phần tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức trẻ tự giác rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng lớp cán bộ, công chức, viên chức trẻ yêu nước, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

Tuy nhiên, kết quả triển khai phong trào chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc cụ thể hóa nội dung phong trào theo từng đối tượng, nghề nghiệp, lĩnh vực công tác của thanh niên công chức, viên chức chưa được quan tâm thực hiện; một số cơ sở Đoàn khối hành chính, sự nghiệp chưa triển khai phong trào; các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân cơ bản của các hạn chế trên là do nội hàm của phong trào còn chồng lấn với một số phong trào khác nên khó đánh giá kết quả cụ thể; các cấp Đoàn chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện, dẫn tới khó khăn, lúng túng cho cơ sở trong tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, Hội nghị lần thứ tám Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X đã tổng kết, rút kinh nghiệm và ban hành Kết luận số 14-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 25-12-2014, về “Một số giải pháp đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017”. Đồng thời, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25-12-2014, về việc“Hướng dẫn thực hiện “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017” với các nội dung: Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với công việc và trách nhiệm với cộng đồng.

Từng bước thay đổi thái độ làm việc của nhiều đoàn viên, thanh niên

Qua 6 năm triển khai, phong trào “3 trách nhiệm” đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị

Thời gian qua, các cấp Đoàn đã chú trọng tới công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những nội dung của phong trào “3 trách nhiệm” tới cán bộ, công chức, viên chức trẻ bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông (báo chí, đài phát thanh, mạng truyền thông, truyền hình), tuyên truyền trực quan (pano, poster, biểu ngữ), thông qua sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ,… Tiêu biểu như Đoàn khối các cơ quan Trung ương (làm poster, pano để tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức trẻ tham gia hưởng ứng phong trào), Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (thông tin về phong trào, các tấm gương cán bộ, công chức trẻ giỏi qua Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên mục Phát thanh thanh niên hằng tuần),…

Nhiều cấp bộ Đoàn đã có những cách làm sáng tạo, thu hút đoàn viên, thanh niên trong triển khai, hiến kế để phong trào ngày càng lan tỏa và có chiều sâu. Tiêu biểu như Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm Từ lời dạy của bác tới chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, Thành đoàn Quảng Nam tổ chức Tọa đàm Cán bộ trẻ với phong trào 3 trách nhiệm, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội thảo Thanh niên với phong trào 3 trách nhiệm và lề lối làm việc góp phần cải cách thủ tục hành chính,…

Bên cạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào, hoạt động phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến, nhằm động viên, khích lệ những cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi trong thực hiện phong trào, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào trong đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chỉ đạo triển khai thường xuyên, có chất lượng, hiệu quả. Điển hình như Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện hằng năm (từ năm 2010 đến năm 2015), Đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức tuyên dương Công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức tuyên dương Cán bộ, công chức trẻ giỏi, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô, Tỉnh đoàn Bình Dương với các hoạt động gặp mặt tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu,…

Triển khai phong trào “3 trách nhiệm” gắn với công trình, phần việc thanh niên thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua phong trào, cán bộ, công chức, viên chức trẻ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Phong trào cũng phát huy vai trò nòng cốt, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời thúc đẩy lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học. Việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh được hầu hết tổ chức Đoàn trong các cơ quan đăng ký và thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, từng ngành và gắn với cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả nhằm cụ thể hóa phong trào, như Văn minh nơi công sởNgày hội giới thiệu quy trình, thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp, tuần lễ thi đua Tác phong, ngôn phong lịch sửNụ cười công chứcKỳ nghỉ hồngNgày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chínhXây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quảNgày làm việc hiệu quảNgày đoàn viên,… xây dựng nếp sống văn minh công sở trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức được đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia, từ đó mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước. Nhiều tỉnh đoàn, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã có những sáng tạo trong triển khai phong trào cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, như Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Nội vụ Đà Nẵng triển khai phong trào Ba hơn (nhanh hơn, hợp lý hơn, thân thiện hơn), phong tràoTham mưu giỏi, phục vụ tốt của Thành đoàn Hà Nội, phong trào 5 trách nhiệm tại một số cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Trung ương, phong trào 4 xin - 4 luôn của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, phong trào Sáu - Ba của Đoàn Thanh niên Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản,…

Qua 6 năm triển khai, phong trào “3 trách nhiệm” đã từng bước thay đổi thái độ làm việc của đoàn viên, thanh niên nhiều cơ quan, đơn vị. Một số công trình, phần việc thanh niên gắn với cải cách hành chính được các cơ sở Đoàn đảm nhận và hoàn thành tốt. Các cấp bộ Đoàn thi đua vận động triển khai Mỗi cơ sở Đoàn đăng ký ít nhất một công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và đã đạt được những kết quả bước đầu. Nổi bật như Công trình thanh niên Thắp sáng đường quêThắp sáng nhà rông của Đoàn khối cơ quan tỉnh Phú Yên; Đội hình Phản ứng nhanh về an toàn giao thông của Thành đoàn Hà Nội, Cấp giấy chứng minh thư nhân dân đến tận nhà người già, người tàn tật của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bạc Liêu, mô hình Vườn cây thanh niên của Tỉnh đoàn Sơn La,…

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp đã động viên, phát huy tính xung kích, tình nguyện của cán bộ, công chức trẻ thông qua việc đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức trẻ đang công tác tại các sở, ban, ngành đăng ký với cơ quan chuyên môn tình nguyện làm thêm giờ, thêm ca, thêm ngày, tình nguyện giải quyết các hồ sơ, tài liệu tồn động ở các lĩnh vực hành chính, như đất đai, xây dựng, bảo hiểm, giao thông, tài chính,…; đồng thời thi đua làm việc với thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất, bảo đảm các dịch vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã có tinh thần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cải tiến các quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục hành chính, đề xuất giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, tránh gây phiền hà và tham gia tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính khi có yêu cầu của nhân dân.

Các cấp bộ Đoàn tích cực vận động đoàn viên, thanh niên là cán bộ công chức, viên chức thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày và trong lao động, sản xuất. Tiết kiệm sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc với phương châm Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, nhiều tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã có những thành tích nổi bật, có những mô hình, cách làm hay được nhân rộng. Tiêu biểu như Tỉnh đoàn Quảng Bình, Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Bình Dương, Tỉnh đoàn Thừa - Thiên Huế, Tỉnh đoàn Bạc Liêu, Tỉnh đoàn Phú Thọ,… với nhiều mô hình Công sở văn minh và Văn hóa doanh nghiệp đang triển khai hoạt động hiệu quả.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên công chức, viên chức đối với cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, công chức trẻ vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua rất nhiều các phong trào tình nguyện do cán bộ, công chức trẻ trên cả nước đảm nhận đã gây được thiện cảm cũng như sự đồng tình cao trong xã hội, cụ thể như: các phong trào tư vấn khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, các trẻ em, người già có hoàn cảnh khó khăn của những y, bác sĩ trẻ; các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho vùng khó khăn, nông thôn; tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông thôn nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen trong việc tiết kiệm và sử dụng nước sinh hoạt; đảm nhận giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, đường giao thông và những nơi công cộng, tham gia xây dựng mái ấm tình thương, nhà nhân ái, nhận đỡ đầu và giúp đỡ các em học sinh nghèo học giỏi.

Có thể nói, phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ được tổ chức Đoàn triển khai rộng rãi. Những kết quả đạt được khẳng định phong trào là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc, tham gia hiệu quả công tác cải cách hành chính, nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân, đồng thời bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ tự tin hơn trong công việc, sống có trách nhiệm, “tương thân tương ái”. Thông qua phong trào cũng nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Phong trào cũng góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là việc giải quyết những yêu cầu của nhân dân, sống có trách nhiệm, ý thức tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai phong trào cho thấy còn một số hạn chế, như công tác tuyên truyền về phong trào chưa sâu rộng, nhận thức của thanh niên, công chức, viên chức về phong trào còn hạn chế, nhiều cán bộ, công chức trẻ chưa nghe hoặc chưa biết đến tên phong trào. Một số cơ quan, đơn vị triển khai phong trào còn nặng về hình thức, mô hình hoạt động còn ít, chưa được nhân rộng, tính thực tế chưa cao. Công tác tham mưu của một số cơ sở về triển khai thực hiện phong trào còn bị động, thiếu cụ thể và chưa hiệu quả. Một số nội dung mới dừng lại ở lý thuyết, chưa triển khai nhân rộng được các mô hình,…

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “3 trách nhiệm” trong thời gian tới, cần bám sát theo Hướng dẫn số 58-HD/TWĐTN-CNĐT, ngày 25-12-2014, về việc "Hướng dẫn thực hiện “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017". Theo đó, các tỉnh đoàn, thành đoàn cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, nội dung của phong trào, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn các cấp trong tổ chức thực hiện phong trào; tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức, thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” cần gắn liền với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017đối với đoàn viên trong khu vực hành chính, sự nghiệp.

Các cơ sở Đoàn tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng công việc. Ngoài ra, cần vận động đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức đề xuất, đăng ký đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các chuyên đề phục vụ công tác trong từng lĩnh vực; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, phương pháp quản lý trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở Hướng dẫn của Trung ương Đoàn và các cấp ủy cùng cấp, các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện một số điều của Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 12-12-2013, và thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công tác đánh giá kết quả thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” hằng năm cần kết hợp việc đánh giá chương trình rèn luyện đoàn viên và việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai việc biểu dương, tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu gắn với sơ kết, đánh giá phong trào. Các cơ sở Đoàn cần chủ động đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ từ những cá nhân tiêu biểu của phong trào.

Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã mang lại nhiều thành quả có ý nghĩa quan trọng đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Phát huy thành tựu to lớn đó, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, yếu tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ; những cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tinh thông, mẫn cán, tận tâm phục vụ nhân dân. Để có được điều đó, không phải một sớm, một chiều làm được ngay mà đòi hỏi sự bắt tay vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình đó, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng và phải là lực lượng đi đầu trong công cuộc đổi mới, cải cách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà trước hết là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ./.

Theo Yến Nhi - www.tapchicongsan.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 938

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27825

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 980840