Thông báo

Trang nhất Trang nhất Tin Tức Trang nhất Hoạt động nhà trường

GÌN GIỮ VÀ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VẺ VANG 86 NĂM CỦA ĐẢNG VỚI DÂN TỘC: VÌ VIỆT NAM ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI; VÌ THẾ GIỚI HÒA BÌNH, VĂN MINH VÀ THỊNH VƯỢNG

Thứ tư - 13/04/2016 04:24

Gìn giữ và phát triển sự nghiệp vẻ vang 86 năm của Đảng với dân tộc: Vì Việt Nam độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; vì thế giới hòa bình, văn minh và thịnh vượng

Ngày 3-2-1930, Mùa Xuân Canh Ngọ, cách đây tròn 86 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam - “Đứa con nòi của giai cấp lao động” Việt Nam sinh thành! Đảng - Mùa Xuân - Dân tộc hội ngộ như một lẽ tự nhiên, cuộc hội ngộ của thiên thời - địa lợi - nhân hòa - một cuộc hội ngộ “đẹp như cùng hẹn trước” của trời đất, của lịch sử, của thời đại - với dân tộc Việt Nam!Sự kiện lịch sử trọng đại đó là kết quả tất yếu của sự kết tinh lịch sử giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam được hun đúc và sục sôi trong truyền thống mấy ngàn năm đầy gan góc, đầy hy sinh oanh liệt và đầy thắng lợi vẻ vang của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước, thương nòi. Tất cả phẩm giá tinh hoa ấy chung đúc nên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mốc son lịch sử chói lọi đó là sự kết tinh khát vọng của dân tộc, là lời đáp lại đòi hỏi phát triển của lịch sử dân tộc, là sự vận động phù hợp với yêu cầu của thời đại; là hiện thân khát vọng chân chính của hơn 20 triệu đồng bào Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, không gì cưỡng được và không thế lực thù địch nào đương thời cản nổi và dập tắt được, lúc bấy giờ.

Sự kiện lịch sử trọng đại đó, mốc son lịch sử chói lọi đó là hiện thân của sự chỉ đạo sáng suốt, sự nỗ lực không mệt mỏi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; và là sự giác ngộ, lựa chọn, dũng cảm và gan góc hy sinh của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng; là sự kết tinh tâm nguyện bất diệt của hàng triệu đồng bào hữu danh và vô danh nguyện xả thân, tin theo, gửi gắm và bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi xuất thân từ giai cấp lao động” Việt Nam, sống trong lòng dân tộc, giữa ngọn gió thời đại mới.

Chân lý độc lập tự do và Tổ quốc không thể tách rời nhau, chúng phải hợp làm một một cách tự nhiên là tất yếu!

*
*    *

Vừa ra đời giữa máu lửa, gông xiềng nô lệ, Đảng đã trở thành người lãnh đạo, người tổ chức của cách mạng Việt Nam, được nhân dân đón nhận và chở che. Và, 86 năm qua, trong lòng dân tộc, Đảng ta, người lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân lao động nước nhà, người chiến sĩ rất mực tin cậy và thủy chung, người bạn rất mực nhân ái và chan hòa của đồng chí và bầu bạn quốc tế khắp năm châu - sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành cùng đất nước, không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của nhân dân, xứng đáng với niềm tin cậy của bầu bạn năm châu. Dưới ngọn cờ của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta vượt lên muôn vàn thử thách, giành bao thắng lợi, lập nên bao kỳ tích vẻ vang. Dưới ngọn cờ của Đảng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lớn lên từ giang san xã tắc mấy ngàn năm của ông cha để lại, trưởng thành từ chiếc nôi truyền thống mấy ngàn năm văn hiến Việt Nam; và, Đảng ta - đội tiền phong của dân tộc, “đứa con nòi của nhân dân lao động” - cùng 90 triệu đồng bào ta đưa Tổ quốc Việt Nam “từ trong máu lửa. Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đang ngẩng đầu, tự tin vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, cùng nhân loại tiến bộ!

Những năm 1930 - 1931, khi ấy, Đảng vừa mới ra đời, đã cùng nhân dân làm một cuộc duyệt binh lịch sử Xô-viết Nghệ - Tĩnh, báo hiệu Tổ quốc nhất định cập bến độc lập, tới ngày tự do! Kẻ thù vây bủa, âm mưu bóp chết Đảng. Và, bao xương trắng máu đào các chiến sỹ cách mạng và nhân dân đổ xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chỉ riêng trong cấp Trung ương của Đảng đã có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém, hoặc tra tấn đến chết trong nhà tù. Trong 31 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng ta, trước ngày khởi nghĩa đã bị đế quốc Pháp kết án 222 năm tù đày. Máu của những người con ưu tú của dân tộc nhuộm đỏ thắm đất đai sông núi: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần... và hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, hàng vạn đồng bào ta gan góc hy sinh vì lý tưởng độc lập tự do của Tổ quốc... đã tô thắm thêm ngọn cờ của Đảng! Vì, không có con đường nào khác, sự hy sinh vì Tổ quốc không cần đến, thậm chí bẻ gãy mọi điều luật, hơn nữa lại là những điều luật thực dân cổ xúy và bảo vệ cho sự tự do chém giết. Tất cả sự hy sinh của các bậc tiền nhân và đồng bào ta hiến dâng cho sự thiêng liêng và cao cả hơn hết thảy, là Tổ quốc phải độc lập, là dân tộc Việt Nam phải tự do, đã làm kẻ thù run sợ và khuất phục mọi điều luật thực dân!

Mười lăm năm sau những năm 1930 đầy máu và nước mắt ấy, với mùa Thu Ất Dậu, bằng một cuộc Cách mạng Tháng Tám, Đảng cùng dân tộc lật nhào ngai vàng ngàn năm phong kiến thống trị và phá tan xích xiềng ngót một trăm năm nô lệ thực dân Pháp, dựng nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị người làm chủ nước nhà; mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là lý tưởng của Chính cương vắn tắt (năm 1930) của Đảng ta là, tiến hành cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng(1) để đi tới xã hội cộng sản”(2) trở thành sự thật. Cuộc cách mạng đó trực tiếp cổ vũ phong trào chống đế quốc và phong kiến của hai nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương là Lào và Cam-pu-chia; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực Đông - Nam Á và những nước thuộc địa của thực dân Pháp ở các châu lục khác. “Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, mà cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ở một nước thuộc địa”(3). Đó là một bước đi ngắn của cách mạng nhưng là bước tiến dài của dân tộc từ, có ý nghĩa mệnh hệ của đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa thế kỷ XX.

Gần 62 năm trước, ngày 7-5-1954, dưới ngọn cờ của Đảng, Quân đội ta, toàn thể dân tộc Việt Nam ta làm nên một Điện Biên lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ và gian khổ, đưa miền Bắc vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam và cổ vũ các dân tộc trên thế giới vùng dậy lật nhào ách thống trị của chủ nghĩa thực hiện trên quy mô toàn cầu. “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Một lần nữa, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam kháng chiến cứu nước thành công, giữ gìn thành quả cách mạng của mình”(4).

Dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân ta tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng, thực hiện thống nhất nước nhà. Hơn 20 năm, toàn dân tộc kiên cường dưới ngọn cờ của Đảng, được sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của đồng chí, bạn bè quốc tế và nhân loại tiến bộ, chúng ta đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Với Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, dân tộc ta hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ách nô dịch của chủ nghĩa thực dân mới sụp đổ ở Việt Nam. Việt Nam vinh dự đứng trong hàng ngũ tiên phong chống đế quốc, là biểu tượng của lòng dũng cảm, là lương tri, là phẩm giá loài người trong thế kỷ XX. Hơn 37 năm trước, máu đào xương trắng nhân dân nước Việt Nam ta lại đổ nơi phên dậu phía Tây Nam và cách đây 36 năm, mây đen vần vũ quần đảo nơi biên cương phía Bắc, dưới ngọn cờ của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc chí khí dân tộc “chúng chí thành thành”, anh linh muôn bậc tiền hiền phù hộ, buộc Việt Nam ta nổi thêm một trận gió to quét sạch bùn nhơ phía Tây Nam bờ cõi, buộc làm một cuộc tự vệ biên giới phía Bắc, giữ gìn cương thổ lịch sử nghìn năm vững chãi, và dân tộc đã san định hai mặt biên thùy Tổ quốc, như ông cha ta từng bố cáo cùng khắp trong thiên hạ: “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”! Nền độc lập vô giá của dân tộc, sự tự do tất yếu của nhân dân được phát triển và giữ gìn toàn vẹn! Nó chứng minh một chân lý giản dị của thời đại: Những kẻ chà đạp nền độc lập tự do của dân tộc khác thì chính sự độc lập tự do của họ tự bị tổn thương và thậm chí tự bị chính họ sỉ nhục và chà đạp!

Sự nghiệp 55 năm đó là cuộc cách mạng vĩ đại, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, làm phá sản chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới, thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Thắng lợi đó là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta, sự đoàn kết, ý chí quyết tâm, lòng nhân hậu của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bầu bạn quốc tế; là niềm tin của lớp lớp cần lao đang bị đọa đày, áp bức; là lương tâm, phẩm giá của thời đại ngày nay.

Đặc biệt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, kể từ Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986), con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được xác định rõ hơn, đã đưa đất nước ta vượt qua muôn vàn thách thức hiểm nghèo, chủ động phá thế bị bao vây cấm vận, tranh thủ mọi thời cơ, nhân lên những thuận lợi, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế, tạo tiền đề vững chắc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tròn 86 năm qua, sự kiên định, thống nhất lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự phấn đấu và hy sinh không sờn lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện lý tưởng cao cả, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã xây nên một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ hoà bình thế giới, vì sự phát triển và tiến bộ xã hội của loài người ở thế kỷ XX và trong thế kỷ XXI. Thực tiễn cách mạng phong phú và hào hùng đó của dân tộc đã để lại nhiều bài học vô giá, đặc biệt là những bài học xây dựng Đảng ngang tầm trách nhiệm to lớn và nặng nề mà lịch sử dân tộc giao phó, trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân ta, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc, sự phát triển và tiến bộ của đất nước, bất chấp mọi thủ đoạn và chiêu bài của các thế lực thù địch mưu toan bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận vị thế, vai trò và trách nhiệm lịch sử của Đảng.

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử! Sự nghiệp 86 năm vẻ vang của Đảng đối với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam, không thể gì khác hơn, là một trong những sự nghiệp như vậy! Không có ai, không có gì có thể làm vấy bẩn, chà đạp và bác bỏ được!

  *
*   *

Chào năm 2016, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực thực hiện những quyết sách chính trị của Đại hội XII của Đảng - Đại hội tổng kết 30 năm đổi mới đất nước, 25 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đó là quyết sách chính trị chiến lược của Đảng đối với đất nước, với dân tộc trong tầm nhìn 2020.

Hơn hết lúc nào, chúng ta cần kiên định một chữChí!

Trong một thế giới biến động đến khôn lường, với nhiều thách thức to lớn hơn bao giờ hết, truyền thống 86 năm oanh liệt của Đảng phải được không ngừng nâng niu, bảo vệ và phát huy cao độ, nhằm tranh thủ thời cơ, vượt qua nguy cơ, nhân lên thành sức mạnh to lớn và mạnh mẽ trên hành trình đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đó là trọng trách mà lịch sử giao phó cho Đảng ta, cho toàn thể dân tộc ta, là khát vọng của hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam dù ở trong nước hay sinh sống ở nước ngoài, không phân biệt giới tính, giai cấp, tôn giáo, dân tộc...

Hơn hết lúc nào, chúng ta cần lan tỏa một chữĐồng!

Kiên định và hiện thực hóa độc lập, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguồn gốc và bài học lịch sử vô giá của Đảng ta. Đó cũng là lẽ sống còn, là quyết tâm chính trị không gì lay chuyển của Đảng ta; là nhân tố căn bản của bản lĩnh Việt Nam, của nền văn hóa vì sự phát triển bền vững và nhân văn của dân tộc ta, trong thời đại ngày nay. Chúng ta phải nắm chặt lấy phương pháp luận cách mạng và khoa học xử lý những thách thức đặt ra trước cách mạng, với phương châm “Nhãn quang ưng đại tâm ưng tế” (Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ), như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải chủ động bác bỏ những luận điệu và thủ đoạn làm vấy bẩn, xuyên tạc bản chất chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng và cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là con đường phát triển tất yếu của chúng ta.

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần kiên định hai chữBất biến!

Để đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp, theo hướng hiện đại, chúng ta phải không ngừng thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trước hết phải lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển lực lượng sản xuất xã hội không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả chiều sâu của nó. Đồng thời, phải chủ động xây dựng một quan hệ sản xuất phù hợp với nó, trọng tâm là thể chế quản lý, cơ chế vận hành nền kinh tế phù hợp, đủ mạnh và có hiệu quả theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động và tích cực thực hiện hiệu quả hơn nữa tiến trình hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế làm động lực, để tăng cường sức mạnh và tổng thể động lực phát triển đất nước.

Hơn hết lúc nào, chúng ta cần phát huy một chữTrí!

Trong bối cảnh mới của thế kỷ XXI, nhằm bảo đảm sự ổn định, phát triển và tiến bộ của đất nước, chúng ta phải xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa song hành với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và con người Việt Nam ngang tầm công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, hướng tới xây dựng và phát triển một nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngang tầm thời đại. Đây là một nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách.

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động nước ta làm chủ. Theo đó, phải tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.Trước mắt, chúng ta tiếp tục cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia; xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là “công bộc” của nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi: hoàn thiện nền pháp chế xã hội chủ nghĩa; không ngừng nâng cao trình độ quản lý mọi mặt từ kinh tế, chính trị, tới văn hóa, tư tưởng và đạo đức... Pháp luật phải thực sự giữ vị trí thượng tôn! Nhà nước chúng ta phải thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và phải dựa vào nhân dân bằng pháp lý, bằng cơ chế, trên nền đạo lý, chứ không phải bằng khẩu hiệu suông. Bởi lẽ, có nhân dân là chúng ta có tất cả. Cũng bởi lẽ, “Đảng ta là đứa con nòi của nhân dân...”, “ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”(5), trọn vẹn “phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Hơn hết lúc nào, chúng ta cần gìn giữ và tỏa rộng một chữNhân!

Trong bối cảnh mới, trước yêu cầu phát triển mới của cách mạng, Đảng phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức với một đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt, liên hệ và gắn bó mật thiết với nhân dân; đồng thời phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phải tiếp tục xây dựng, gìn giữ và phát huy bầu không khí dân chủ và đoàn kết thống nhất trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, trên nền tảng nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ các cấp uỷ tới mỗi đảng viên phải xem việc giữ gìn và phát huy dân chủ, tăng cường khối đoàn kết thống nhất của Đảng là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý, là lương tâm và đạo lý sống, là một trong những thước đo căn bản phẩm chất chính trị, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, sự trong sạch, vững mạnh của mỗi tổ chức đảng. Tiếp tục xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là một trong những vấn đề quyết định sự thành bại vị trí, vai trò và trách nhiệm lịch sử cầm quyền của Đảng. Đó là trọng trách của Đảng ta trong thế kỷ XXI. Muốn làm tốt nhiệm vụ đó đòi hỏi các tổ chức đảng thực thi thường xuyên, toàn diện việc lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Bảo đảm đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có đủ năng lực, phẩm chất, sự tín nhiệm của quần chúng và có sự kế tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ của Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, trung tâm là nâng cao quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao đạo đức cách mạng hết lòng phục vụ Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, ngăn chăn và loại bỏ những “cục bướu”, “khối u ác tính” trong Đảng và bộ máy nhà nước: tệ tham nhũng, quan liêu, lợi ích nhóm, nhóm lợi ích, sự suy thoái tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức...

Phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và phong cách công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Định vị rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức của hệ thống chính trị các cấp là điều căn bản. Phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành vô điều kiện kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết tường tận, cụ thể những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; ngăn chặn và trừng trị những gì làm tổn hại tới Đảng và nhân dân... Đồng thời không ngừng đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, của nhân dân. Đây là nội dung quan trọng trong hoạt động của Đảng, là một nhiệm vụ trọng yếu của công tác xây dựng Đảng bởi không kiểm tra, giám sát thì coi như không lãnh đạo.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhân lên một chữDũng!

Đảng và nhân dân ta với tinh thần cầu thị, học tập, chủ động tiếp thu, thâu hóa những tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu trí tuệ cho mình, thủy chung với bạn bè, thực thi những trọng trách mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhịp bước cùng thời đại. Đồng thời, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế cùng các quốc gia dân tộc xây dựng một thế giới hòa bình, văn minh và tiến bộ không ngừng. Đó chính là bài học kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hơn hết lúc nào, chúng ta cần làm rạng rỡ hơn hai chữHòa mục!

*
*   *

Trong hành trình cùng dân tộc tiếp tục trên con đường xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải sữa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mỗi độ sinh nhật Đảng, chúng ta luôn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng bào ta luôn ghi nhớ lời Người, với tinh thần chở che, bằng tấm lòng khoan hậu bảo vệ Đảng như buổi Đảng mới ra đời, mong cho Đảng xứng đáng hơn với niềm tin của nhân dân, của dân tộc, của Người và sự yêu mến của bè bạn khắp năm châu!

Trải 86 năm qua, theo di huấn của Người, Đảng ta phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng là “người đày tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân”, “là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”!

Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng của nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc thiêng liêng, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt dân tộc nhịp bước đi tới 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đáp lại yêu cầu tha thiết của đồng bào, Đảng chúng ta đang nỗ lực tự chỉnh đốn, tự đổi mới mình, phấn đấu cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của chế độ mới của nhân dân mà hơn 70 năm qua cả dân tộc kỳ công xây dựng và bảo vệ bằng mọi giá. Đảng cầu thị tự phê bình và phê bình một cách nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc, với linh hồn là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mà việc trọng tâm trước mắt là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của người “đứng mũi chịu sào” trước lịch sử, do nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó! Đảng phải xứng đáng là một Đảng cách mạng - Đoàn kết thống nhất - Cầu thị tiến bộ. Không một ai có thể cản nổi Con tàu Đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đang tiến lên phía trước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chúng ta đang sống trong thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn, lịch sử ngắn hạn, một ngày mang sức mạnh bằng của cả trăm năm! Và, chưa bao giờ như hôm nay, chúng ta cũng đang sống trong không gian lịch sử của một “thế giới phẳng” và không phẳng. Do đó, sự an nguy dân tộc, lẽ hưng vong đất nước chỉ trong khoảng trở một bàn tay, nên càng phải thận trọng trong mỗi quyết định, tỉnh táo và linh hoạt trên từng chặng đường và mỗi bước đi lên.

Trong bối cảnh ấy, trên lộ trình đất nước hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tộc độ và cả chiều sâu, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn quảng khoát và biện chứng, về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách, về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi, về sự trung thành, kiên định về nguyên tắc và sáng tạo, linh hoạt không ngừng ở phương lược hành xử... mà vấn đề cơ bản nhất, sinh tử nhất xuyên suốt mọi suy nghĩ và hành động đổi mới là, giữ vững vô điều kiện nguyên tắc bất di bất dịch: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào. Đó là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị, về bản lĩnh nhân văn... của Đảng, Nhà nước ta, về lòng yêu nước, thương nòi... của mỗi người Việt Nam ta, về đức dám hy sinh, gan góc... đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta! Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh giữ vững nguyên tắc và quyền biến hành xử bảo vệ lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào, của bất cứ ai, vì nền độc lập tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc! Không thể đổ lỗi cho quá khứ và càng không thể chỉ biết giành và làm tất cả vì hiện tại mà cần tiên lượng và phải giải quyết ngay từ lúc này những tiền đề vững chắc và tốt đẹp cho các thế hệ tương lai. Phải giữ lấy “lộc cho tương lai”! Trái điều đó là gieo họa cho mai sau! Toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta đã và đang hành xử như thế, như tinh thần ông cha ta đã nối đời nguyền giữ trọn Tổ quốc này, một cách kiên định: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”; Đại Việt “hùng cứ một phương” bất khả xâm phạm... đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, mà đỉnh cao là sự nghiệp đổi mới, tiếp tục tiến những bước quan trọng hơn, có ý nghĩa lịch sử to lớn hơn, trong tương lai.

Đó là lý tưởng sống, là mục tiêu hành động, là trọng trách lịch sử của Đảng ta!

Trọng trách đó không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ xã hội chủ nghĩa do nhân dân ta làm chủ! Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt cuộc đời Người những canh cánh bên lòng điều đó và mọi người dân ai cũng trăn trở về điều đó! Ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai nhân danh đổi mới để tự “làm mới” mình, tự “đánh bóng mình”, theo kiểu “đầu cơ chính trị”, “cơ hội chính trị”, “thực dụng chính trị”... lại nhất là người giữ cương vị đứng đầu... là người có lỗi. Ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, sa vào tham nhũng quyền lực, ăn cắp của công, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, gây nên tệ cát cứ, cục bộ, lợi ích nhóm, nhóm lợi ích... người đó mang trọng tội. Ai mưu toan “xanh vỏ đỏ lòng”, “trở cờ nối giáo cho giặc”, xâm hại lợi ích quốc gia... kẻ đó phải bị trừng phạt... Hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, quyết không thể lùi bước và càng không thể dung thứ! Đó cũng chính là đạo lý dân tộc thiêng liêng nhất và chính là pháp lý đất nước công minh, nghiêm khắc nhất! Lúc này, chỉ cần không làm gì cả, ngoảnh mặt thờ ơ với vận mệnh đất nước cũng là có tội!

Bởi thế, lại hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, hiện nay, chúng ta, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn nguy hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn dân tộc ấy. Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia dân tộc, của nhân dân ta vi phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,... mà đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ do ấy lại do chúng ta tự tạo ra; trong khi những thế lực chung quanh ta, ở xa ta, có kẻ những rắp mong dân tộc Việt Nam ta hèn yếu, suy tàn, Tổ quốc Việt Nam của hơn 90 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng hỗn loạn, thậm chí trở thành bạc nhược hoặc rơi vào vòng nô lệ. Lúc ấy, thử hỏi mọi sự hối hận, dù là thành tâm, liệu có kịp không!?

Và, chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo và giữ gìn hơn hết bao giờ! Bởi khi lòng dân đồng thuận và thống nhất với ý chí của Đảng sẽ làm nên sức mạnh vô địch, như dân tộc ta đã trải nghiệm gần một thế kỷ qua. Và, hơn hết lúc nào, kẻ thù đang bằng mọi thủ đoạn gây nghi ngờ, khoét sâu và mưu toan chia cắt mối sinh tồn tự nhiên Đảng với nhân dân đó, làm cho Đảng suy yếu vì mất đi cơ sở xã hội - chính trị, kích động nhân dân ngoảnh mặt với “đứa con nòi” của chính mình. Vì, như ông cha ta từng nói: Ai thuận lòng dân thì sẽ giữ được thiên hạ. Do đó, đạo lý và pháp lý phải là đứa con sinh đôi trên hành trình quan trọng và khó khăn này! Ai vi phạm thì khuyên răn, và cần thiết phải nghiêm trị. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là thâm độc và hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ Đảng chúng ta không sống trong lòng dân tộc và Đảng ta không kết thành một khối thống nhất! Lịch sử dân tộc ta trải đã mấy nghìn năm cho thấy, khi trên dưới vua tôi một lòng, cả nước góp sức, đồng bào khắp cõi núi sông hòa thuận, thì không một kẻ nào xâm lăng Tổ quốc, dù hung bạo và thâm độc tới đâu, không bị đánh bại! Nhưng, công việc lúc này khó khăn và cấp bách gấp bội các công cuộc chống giặc xâm lăng, vì chúng ta phải đánh bại những giặc nội xâm - lợi ích nhóm, quốc nạn tham nhũng, tệ xa dân... đang làm “tự chuyển hóa” không ít người, có nguy cơ kết tụ thành “khối u ác tính” làm băng hoại chế độ, làm suy vong dân tộc và làm Đảng cáo chung... mà tất cả lại nằm ở trong chính chúng ta. Đây là “cuộc chiến đấu khổng lồ”, “cuộc tự giải phẫu khắc nghiệt” vì sự sống còn của chế độ, vì danh dự đất nước và dân tộc chúng ta! Liêm sỉ mỗi người và Quốc sỉ Việt Nam thống nhất trong nhau!

Trải 86 năm qua, với chân lý “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng - “đứa con nòi” của nhân dân Việt Nam cùng dân tộc ta san bằng mọi chướng ngại, đánh tan mọi kẻ xâm lược, giữ gìn và không ngừng phát triển tất cả giang san và di sản mà ông cha mấy ngàn năm truyền lại! Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia khu vực, ngay lúc này đây, vẫn đang cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược của dân tộc, về lợi ích chiến lược của quốc gia, nhất là về động lực chiến lược chủ yếu đại đoàn kết toàn dân tộc của cách mạng nước nhà! Giang sơn thống nhất một dải, nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, lợi ích quốc gia dân tộc trên con đường xã hội chủ nghĩa, hiện nay, phải được bảo vệ bằng mọi giá, trên nền móng sức mạnh vô địch của nhân dân.

Đó là tầm nhìn chính trị chiến lược, là mục tiêu chiến lược, là quyết sách chiến lược của Đảng!

Suốt 86 năm qua, Đảng nguyện phấn đấu và hy sinh vì vị thế và tầm vóc của quốc gia, vì sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng tự nhiên “gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”, bất chấp bao kẻ rắp mưu chia rẽ, phá hoại, đặng không hổ thẹn với lịch sử, quyết không vong ân bội nghĩa với ông cha! Đó là đạo lý, là liêm sỉ và lương tâm tự nhiên của “đứa con nòi” của Đảng!

Và, 86 năm qua, Đảng mãi kiên tâm bảo vệ sự trong sáng của tình hữu ái dân tộc cao cả và nghĩa tình nhân loại thiêng liêng. Mặc cho vật đổi sao dời, dù cho thế gian biến cải, Đảng kiên định cùng nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ nguyện chung sức dựng xây nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần gìn giữ một thế giới hòa bình, văn minh và không ngừng tiến bộ trong thế kỷ XXI! Hiện nay, 185 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc đặt mối bang giao với Việt Nam, và chúng ta đặt mối giao thương với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp các châu lục trên hoàn cầu. Vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam không thể gì xuyên tạc và hạ thấp. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”!

Đó là đạo lý tình hữu ái nhân loại trên đời, là phẩm giá đạo đức, là văn minh của Đảng!

*
*  *

Chúng ta bước tiếp tục sự nghiệp đổi mới, với sự tự tin của những thành công 30 năm qua - nền tảng vững chắc bảo đảm cho sự thành công thực hiện những quyết sách của Đại hội XII của Đảng, khi năm 2015 đất nước càng vững vàng trong vị thế là “điểm đến” tin cậy và an toàn của các quốc gia, dân tộc bạn bè từ khắp các châu lục; một trong số không nhiều quốc gia và nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng khá: 6,68% và là một trong bốn nước có thành tích xóa đói, giảm nghèo tốt nhất thế giới..., dù trong cơn bão táp suy thoái kinh tế toàn cầu suốt thập niên qua và sự bất ổn của tình hình châu lục và thế giới mấy năm nay. Đó là cơ sở căn bản, là động lực to lớn và mạnh mẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn thể dân tộc ta vững tâm đi tới tương lai.

Tròn 86 Mùa Xuân với Đảng của dân tộc Việt Nam! Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chúng ta, đứa “con nòi, xuất thân từ giai cấp lao động”, vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân Việt Nam - 86 mùa Xuân “phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình”, Đảng ta luôn giữ gìn và nỗ lực xứng đáng “là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”(6)! Tiếp tục truyền thống mấy ngàn năm dân tộc vẻ vang, với thành quả to lớn của 30 năm thực thi sự nghiệp đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, tiền đồ tươi sáng của dân tộc nhất định rộng mở, sinh động và bền vững!

Kỷ nguyên Việt Nam độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phát triển vững vàng trên nền móng: Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn!./.

--------------------------------------------

(1) Khái niệm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng” về sau được Đảng ta gọi là “cách mạng dân tộc dân chủ”

(2) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t. 2, tr. 2

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr. 409

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 410

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 402

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 403
 

Nhị LêTS, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - www.tapchicongsan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh

Video

Quốc ca

Thời khóa biểu

Truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 922

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27809

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 980824