Công văn về việc báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG THÁI NGUYÊN

----------------------

Số: 95 /TTGDQP-HCTH

V/v báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 Kính gửi:    Các Phòng, khoa trực thuộc

Căn cứ công văn số 188/CV-ĐHTN, ngày 20/2/2012 về việc báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2012, Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên yêu cầu các phòng, khoa:

1. Triển khai cho cán bộ, viên chức kê khai tài sản theo biểu mẫu gửi tại hòm thư của trưởng các đầu mối và trên website của Trung tâm.

2. Bản kê khai tài sản được tổng hợp và gửi về phòng Hành chính – Tổng hợp cho đ/c Thuyên trước ngày ngày 03/03/2013.

Đề nghị các Phòng, Khoa nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website Trung tâm;

- Lưu: VT. T11b.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Đại tá Lưu Văn Bền

File đính kèm:

Download this file (mẫu kê khai tài sản.doc)Mẫu kê khai tài sản, thu nhập261 Kb