Mẫu tờ trình năm 2012

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GDQP THÁI NGUYÊN

 

(liên quan đến chi tiêu tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2012

  

TỜ TRÌNH

V/v                                                                               

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm GDQP Thái Nguyên

 

Ý kiến của

Giám đốc

Nội dung trình

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí dự kiến: (Nếu nhiều mục chi thì cần làm các dự trù kèm theo)

Số tiền bằng chữ:

 

     Kính trình Giám đốc phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

     Kế toán trưởng                               Phụ trách                                     Người trình

                                                     Phòng (Khoa) trình

 

 

 

 

Trần Thị Bích Thảo          

   

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GDQP THÁI NGUYÊN

 

(liên quan đến mua sắm vật chất thì phải trình qua phòng HC-KT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2012

  

TỜ TRÌNH

V/v                                                                             

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm GDQP Thái Nguyên

 

Ý kiến của

Giám đốc

Nội dung trình

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí dự kiến: (Nếu nhiều mục chi thì cần làm các dự trù kèm theo)

Số tiền bằng chữ:

 

     Kính trình Giám đốc phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

  Kế toán trưởng                 Phòng HC-KT                    Phụ trách             Người trình

                                                                              Phòng (Khoa)    

 

 

 

Trần Bích Thảo          

  

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRUNG TÂM GDQP THÁI NGUYÊN

 

(không liên quan đến chi tiêu tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2012

  

TỜ TRÌNH

V/v                                                                               

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm GDQP Thái Nguyên

 

Ý kiến của

Giám đốc

Nội dung trình

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     Kính trình Giám đốc phê duyệt

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

         Phụ trách Phòng (Khoa) trình                                    Người trình

 

 

 

  

File đính kèm:

Download this file (Mau to trinh nam 2012(1).doc)Mẫu tờ trình năm 201246 Kb